تعمیر راه بند ستونی قابل جابجایی درتعمیر درب اتوماتیک تعمیرراهبند های ستونی درب اتوماتیک به منظور کنترل ترافیک ماشین ها 

تعمیر جمعیت به صورت حصارکشیدن بین مسیرهای مختلف و یا مسدود کردن مسیری در یک عرض مشخص به کار می روند که عملکرد آنها برای باز کردن مسیر مسدود شده به صورت پایین رفتن ستونها انجام می گیرد.

این راهبندها جمعیت افراد در حال عبور و ماشین ها را هدایت می کنند تا از داخل مسیری بگذرند که توسط راهبندها حصاربندی شده است

اغلب گیرنده هایی را در داخل زمین   در جایگاه ها و موقعیت های مختلف تعمبر طبق نقشه طرح شده قرار می دهند تا به حسب نیاز بتوانند نوع آرایش ستون ها را تغییر دهند 

اغلب اینتعمیرراه بند پیکربندی مختلطی از بولاردهای قابل انتقال و  ثابت را شامل می شوند.

تعمیر طرح اولیه راه بندهای ستونی دردرب اتوماتیک می تواند تحت شرایط مختلفی که در زیر به مثال هایی از آن اشاره شده است، تغییر کند

  ساختمان های محل اجتماعات و تشکیل انجمن های مختلف یکی از این موارد است.

در این جایگاه ها امکان تشکیل اجتماعاتی با حجم تردد مختلف، میزان فضای باز امنیتی  مجاز متفاوت، برنامه انجمن ها با زمان بندی های مختلف و یا به طور کل تغییر الگوی ترافیک و تردد، وجود دارد.

نصب راه بند:بنابراین در این جایگاه ها نیاز است تا راه بندهای ستونی قابل انتقال  مورد دیگر می تواند انجام تعمیرات  و یا محوطه ای درمقیاس زیاد باشد. شامل :تعمیر جک بازکن تعمیر جک اتوماتیک تعمیر اجزای کرکره برقی تعمیر تخصصی قطعات تعمیر جک

نصب راه بند: در این موارد نیاز است راه بندهای ستونی به طور موقت محدوده مورد نظر را در برابر ورود ماشین ها کاملاً بلوکه و مسدود کنند در حالیکه  در زمای دیگر باید به طور کل برداشته شوند تا ماشین های بارکش و کامیون ها بتوانند داخل محوطه بیایند.

 نصب راه بند :از موارد دیگر می توان پیاده روها، حصاربندی مسیر عبور دوچرخه و یا فضای سبز پارک ها، جایگاه های تاریخی و یا بستن ورودی مکان های عمومی به صورت فصلی، را می توان نام برد.

 یا از مسیری که توسط آنها مسدود شده است نتوانند عبور کنند.

نصب راه بند : درمواردی که امکان تغییر حجم ترافیک و تردد وجود دارد و یا لازم است تغییراتی در ملک مورد نظر صورت بگیرد، 

نصب راه بند :تعمیرقابل انتقال راه حل بسیار مناسبی برای سازگاری نسبت به این تغییرات می باشند.

 نصب راه بند :این بولاردها به گونه ای ساخته و طراحی شده اند که جابه جا کردن آنها به منظور سازگاری با تغییرات مورد نیاز، بسیار آسان، ایمن و بی خطر باشد و داشتن جریان ترافیک روانی را در شرایط متغیر موجود امکان پذیر سازد.

 

نصب راه بند :این راه بندها قابلیت این را دارند که از پایه شان برداشته شوند و در جای دیگری (در پایه دیگری) قرار داده شوند تا به شما در مدیریت کنترل ترافیک کمک کنند.

نصب راه بند: در مواقعی که تعمیر مهندسان معمار و طراحان پیش بینی می کنند که شرایط ترافیک موجود در محل مورد نظر متغیر می باشد